Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De koper wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en van eigen algemene aankoopvoorwaarden af te zien.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Slechts wanneer de bestelling van de koper door ons bij geschrifte is aanvaard, is de koop gesloten.

3. Verhogingen van bijkomende verkoopkosten, zoals transport- en verzekeringskosten, douanekosten en -rechten, taksen, enz..., die optie voor de goederen ter bestemming zijn, komen ten laste van de koper.

4. Leveringstermijnen gelden als een benaderend gegeven en houden geen verbintenis in.

5. Overheidsmaatregelen, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading van grondstoffen en energie, onderbreking van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil, die de normale productie of verzending van goederen belemmeren, worden door partijen als een geval van overmacht beschouwd en brengen, volgens onze keuze schorsing of verbreking van het contract met zich.

6. Van bij hun verzending af, ook wanneer de transportkosten ten onze laste zijn, zijn de goederen voor risico van de koper,

7. De koper is ertoe gehouden de goederen, bij ontvangst, te aanvaarden. Bezwaren moeten onmiddellijk ter kennis worden gebracht en binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk worden bevestigd. De koper moet bovendien alle vereiste maatregelen treffen ten einde de controle mogelijk te maken en de schade te beperken.

8. Goederen waarbij zichtbare of verborgen gebreken worden vastgesteld, worden gratis vervangen, of geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Alle klachten dienaangaande dienen, om te worden aanvaard, gemeld te worden binnen de twee maanden na ontvangst der goederen en aangetoond door het opsturen van een staal (20cm). We zijn niet gehouden tot enige andere schadeloosstelling aan koper totdat in het concreet geval de omstandigheden zouden uitwijzen dat door ons een zware tekortkoming werd begaan.

9. Het bedrag van de facturen is steeds tegen de voorwaarden en binnen de termijnen bedongen in de verkoopbevestiging betaalbaar. Facturen zijn per vervaldag op factuur aangegeven, op onze bank of via Factoring betaalbaar. Te rekenen van de vervaldatum af is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente wegens verzuim verschuldigd. De rentevoet is gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met drie punten. Wanneer de koper meer dan 15 dagen na aanmaning per gewone brief in gebreke blijft te betalen, is bovendien, ter compensatie van de bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten, die uit de niet-betaling per vervaldag voortvloeien, een forfaitaire vergoeding van 20% op het bedrag der onbetaalde facturen, met een minimum van 75,00 € verschuldigd. De niet-betaling per vervaldag van een factuur verleent ons het recht betaling te eisen van verschuldigde en niet vervallen factuurbedragen alsmede de lopende bestellingen te verbreken of te schorsen zulks zonder enige formaliteit en onverminderd het recht op schadevergoeding onzerzijds.

10. De overeengekomen prijzen, die in vreemde munt zijn uitgedrukt, zijn gebaseerd op de koers van de munt, in verhouding tot de euro, van kracht op de dag waarop de koop definitief werd gesloten. ledere wijziging van deze koers in min of in meer, die 2,25% overschrijdt, zal aanleiding geven tot een evenredige aanpassing van de prijs op de dag van de ontvangst der betaling.

11. Op al onze verkopen is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen omtrent bestaan, verklaring of uitvoering van onze verkopen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken.

12. De internationale regels voor de interpretatie van handelstermen vastgesteld door de internationale kamer van koophandel zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten met het buitenland.